پیرسینگ (اویز تزیینی)

 

 

 

 

 

 

 

h','\

انواع اویز

گوشواره ها:

درمیانزیورآلاتآویزی،گوشوارههاکمخطرترینهستندامادرشرایطیخاصحتیگوشوارههاهمخطرناکمحسوبمیشوند. نرمهگوش (قسمتگوشتیپایینگوش) ازجملهامنتریننواحیبدنبرایاتصالآویزگوشوارههاست
سوراخکردننرمهگوشوآویزانکردنآویزیبهآن،رسمیاستکهازدیربازدرفرهنگهایگوناگونبرایخانمهامرسومبودهاست ایجادچندسوراخبررویگوششایعاستاماسوراخکردنلالهگوش‌ (قسمتغضروفیبالایگوش) خطرناکاست. زیرااینمنطقهغضروفیاستورگخونیندارد،درنتیجهالتهاباطرافسوراخایجادشدهدیرتربهبودپیدامیکند.

اویز بینی :

. دربعضیکشورهامثلهندقراردادنآویزیدربینینیزمتداولاستاین کار نیز بایستس توسط پزشک انجام گیرد زیرا درصورت گشادبودن سوراخ موردنظر احتمال اسپیره ویا ورود به دستگاه تنفسی وجود دارد.

لبوزبان:

 جزءبافتهایبسیارپرخونبدنهستندکهسوراخکردنآنهااحتمالایجادخونریزیهایشدیدونیزالتهابوعفونتدرایننواحیرابههمراهدارد. تورمهایشدیدیکهگاهبهدنبالسوراخکردنلبیازبانایجادمیشودممکناستبهبستهشدنراههایهواییبیانجامد. نصب اویز در بالا یا پایین  لب بسیار معقولتر است

اویز ناف:

ناف نیز از مناطق کم خون است که احتمال خونریزی در ان کمتر است اما بایستی نصب با دقت پیگیری شود تا احتمال عوارضی جون اباز ماندن پوست کم شود


 
برایسوراخکردنبدنبایستی بهمراکزدرمانیمجازکهازاستریلبودنوسایلوتجهیزاتآنمطمئنهستیم،مراجعهکنیم،زیرااحتمالانتقالعفونتهاییمثلهپاتیتوکزازباوسایلآلودهوجوددارد.
بهتراستدراینموردازپزشکخودراهنمایی

/ 5 نظر / 52 بازدید
نانا

من هم ناف گوش لب و زبانم رو سوراخ کردم لب و زبانم کوچکترین ناراحتی ای برام نداشت ولی ناف و گوشم پدرم و درآورد حدود 1 ماه هی چرک میکر ولی لب و زبونم نه چرک کرد نه خونریزی واسه من که اینجوری بود در ضمن سایت خیلی خوب و کاملی داری مرسی

تينا

سلام شما پشت گردن هم سوراخ ميكنيد؟

الهام

من دو ماه پيش نافمو سوراخ كردم. سه هفته پيش بود كه. يه مداد تو نافم فرو رفت به دليلي از اون موقع ناف احساس ميكنم تغيير فرم پيدا كرده. به نظرتون چه كار كنم

سحر.

سلام من تقريبا چاق هستم. البته نه خيلي. ولي نافم بزرگ هست. من چهار تا سوراخ تو نافم ايجاد كردم. و قبل از سوراخ كردن. تويزنافم رو تتو كردم الان خيلي زشت شده ميخواستم ببينم ميتونم. سوراخ هارو پر كنم

فاطمه

سلام من نافم بسيار كوچك است. وخيلي لاغر. همه بهم مي گن نافت خيلي كوچكه ميخواستم بدونم. اگه سوراخ كنم بد نميشه